Regulamin rodzica/opiekuna prawnego

BKS Lublin
 • Okres treningowy w klubie trwa od 1 sierpnia do 15 grudnia oraz od 15 stycznia do końca czerwca danego roku.
 • Składka członkowska płatna jest wyłącznie na konto klubu według poniższych zasad:

 

w BOŚ Bank S.A. O/Lublin o numerze rachunku:
79 1540 1144 2015 6415 5533 0001
W treści polecenia przelewu wpisując:

IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA, ROK URODZENIA DZIECKA, OKRES SKŁADKOWY – DOPISKA: SKŁADKA CZŁONKOWSKA
WZÓR: JAN KOWALSKI, ROCZNIK 2009, STYCZEŃ 2020 – SKŁADKA CZŁONKOWSKA

 

 • Opłata składki członkowskiej nie jest odpłatnością za zajęcia, tylko za członkostwo w klubie i znaczącym składnikiem budżetu klubu.
 • Za miesiące grudzień i styczeń obowiązuję pełna składka członkowska.
 • W przypadku poważnej choroby lub kontuzji opłatę za miesiące bez udziału w treningach należy jak najszybciej uzgodnić z władzami klubu.
 • Wysokość składki członkowskiej i zasady jej opłacania ustalane są w drodze uchwały Zarządu Klubu i podawane w formie komunikatu do informacji rodziców.
 • Zaleganie we wpłatach trzech składek klubowych skutkuje kolejno – brakiem możliwości udziału w zawodach, brakiem możliwości udziału w treningach, wystawieniem wezwania do zapłaty.
 • Rodzic ma obowiązek terminowego opłacania składek do 10-go dnia każdego miesiąca z góry, bez względu na liczbę treningów, w których dziecko uczestniczy.
 • Klub na bieżąco monitoruje postęp zawodników w grupach szkoleniowych. Na podstawie tych obserwacji trenerzy decydują o przydatności poszczególnych zawodników i ich ewentualnych przesunięciach.
 • Nieobecność dziecka na treningu, meczu, turnieju lub innym wydarzeniu klubowym należy odpowiednio wcześniej zgłosić trenerowi i uzgodnić z nim.
 • Na okres zajęć treningowych, meczy itp. rodzic oddaje dziecko pod opiekę trenera.
 • Podczas zajęć treningowych lub zawodów bez zgody trenera rodzic nie ma prawa przebywać na boisku, hali, miejsce rodzica jest na trybunach o ile są dostępne.
 • Rodzic nie ma prawa ingerować w treningi i kompetencje trenera chyba, że działania trenera zagrażają życiu lub poważnie zdrowiu zawodników i są spowodowane np. tym, że trener jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 • Jeżeli rodzic zaobserwował na treningu, meczu, turnieju, iż trener był pod wpływem środków odurzających lub alkoholu należy bezzwłocznie powiadomić władze klubu.
 • Podczas meczów i wszelkich rozgrywek rodzic nie podpowiada trenerowi oraz dziecku, nie krzyczy i nie ingeruje w pracę trenera.
 • Warunki zmiany barw klubowych – w celu zmiany barw klubowych członek Klubu zobowiązany jest do: złożenia pisma do Zarządu Klubu o chęci zmiany barw klubowych i uzyskania jego zgody; przedstawienia pisma z nowego klubu potwierdzającego chęć pozyskania zawodnika; zdania klubowego sprzętu sportowego; rozliczenia składek członkowskich; szczegółowe zasady zmiany barw klubowych określają przepisy związkowe.
 • Wystąpienie z klubu możliwe jest po złożeniu pisemnej rezygnacji do Zarządu Klubu po uprzednim zdaniu klubowego sprzętu sportowego i rozliczeniu składek członkowskich.

Sponsorzy Klubu

Partnerzy Klubu