Regulamin rodzica/opiekuna prawnego

BKS Lublin
 • Okres treningowy w klubie trwa od 1 sierpnia do 15 grudnia oraz od 15 stycznia do końca czerwca danego roku.
 • Składka członkowska płatna jest wyłącznie na konto klubu według poniższych zasad:

 

w BOŚ Bank S.A. O/Lublin o numerze rachunku:
79 1540 1144 2015 6415 5533 0001
W treści polecenia przelewu wpisując:

IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA, ROK URODZENIA DZIECKA, OKRES SKŁADKOWY – DOPISKA: SKŁADKA CZŁONKOWSKA
WZÓR: JAN KOWALSKI, ROCZNIK 2009, STYCZEŃ 2020 – SKŁADKA CZŁONKOWSKA

 

 • Opłata składki członkowskiej nie jest odpłatnością za zajęcia, tylko za członkostwo w klubie i znaczącym składnikiem budżetu klubu.
 • Za miesiące grudzień i styczeń obowiązuję pełna składka członkowska.
 • W przypadku poważnej choroby lub kontuzji opłatę za miesiące bez udziału w treningach należy jak najszybciej uzgodnić z władzami klubu.
 • Wysokość składki członkowskiej i zasady jej opłacania ustalane są w drodze uchwały Zarządu Klubu i podawane w formie komunikatu do informacji rodziców.
 • Zaleganie we wpłatach trzech składek klubowych skutkuje kolejno – brakiem możliwości udziału w zawodach, brakiem możliwości udziału w treningach, wystawieniem wezwania do zapłaty.
 • Rodzic ma obowiązek terminowego opłacania składek do 10-go dnia każdego miesiąca z góry, bez względu na liczbę treningów, w których dziecko uczestniczy.
 • Klub na bieżąco monitoruje postęp zawodników w grupach szkoleniowych. Na podstawie tych obserwacji trenerzy decydują o przydatności poszczególnych zawodników i ich ewentualnych przesunięciach.
 • Nieobecność dziecka na treningu, meczu, turnieju lub innym wydarzeniu klubowym należy odpowiednio wcześniej zgłosić trenerowi i uzgodnić z nim.
 • Na okres zajęć treningowych, meczy itp. rodzic oddaje dziecko pod opiekę trenera.
 • Podczas zajęć treningowych lub zawodów bez zgody trenera rodzic nie ma prawa przebywać na boisku, hali, miejsce rodzica jest na trybunach o ile są dostępne.
 • Rodzic nie ma prawa ingerować w treningi i kompetencje trenera chyba, że działania trenera zagrażają życiu lub poważnie zdrowiu zawodników i są spowodowane np. tym, że trener jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 • Jeżeli rodzic zaobserwował na treningu, meczu, turnieju, iż trener był pod wpływem środków odurzających lub alkoholu należy bezzwłocznie powiadomić władze klubu.
 • Podczas meczów i wszelkich rozgrywek rodzic nie podpowiada trenerowi oraz dziecku, nie krzyczy i nie ingeruje w pracę trenera.
 • Warunki zmiany barw klubowych – w celu zmiany barw klubowych członek Klubu zobowiązany jest do: złożenia pisma do Zarządu Klubu o chęci zmiany barw klubowych i uzyskania jego zgody; przedstawienia pisma z nowego klubu potwierdzającego chęć pozyskania zawodnika; zdania klubowego sprzętu sportowego; rozliczenia składek członkowskich; szczegółowe zasady zmiany barw klubowych określają przepisy związkowe.
 • Wystąpienie z klubu możliwe jest po złożeniu pisemnej rezygnacji do Zarządu Klubu po uprzednim zdaniu klubowego sprzętu sportowego i rozliczeniu składek członkowskich.

Slide Główni sponsorzy
BKS lublin
Lublin BKS
Slide certyfikowana szkółka
piłkarska pzpn
srebrny certyfikat PZPN Srebrny Certyfikat PZPN
Slide Lublin Korzystanie ze szkolnych obiektów sportowych miasta Lublin odbywa się w ramach projektu "Sportowa Szkoła". Zadanie w zakresie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży realizowane jest przy pomocy finansowej Miasta Lublin.

Sponsorzy Klubu

Partnerzy Klubu